Over de Stichting


De Stichting Keurmerk Thuisonderwijs bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht.

Het bestuur heeft tot taak de dagelijkse processen die verbonden zijn aan certificering te behartigen. Het bestuur stelt daartoe onder andere de eisen vast die door het keurmerk worden gesteld en de procedures die aan onderzoek en toekenning van het keurmerk zijn verbonden. Ook bevordert het bestuur de instandhouding van een groep certificeerders die het onderzoek verrichten dat nodig is in verband met de toekenning van het keurmerk. Het bestuur houdt een register bij van verleende certificaten en de geldigheidsperiode.


Bestuursleden

dr. Henk Blok (secretaris)
drs. Anne-Marie Mouwen
drs. Hildelien VerkuylDe raad van toezicht controleert en adviseert het bestuur. De raad van toezicht is tevens verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid of het civiele effect van het keurmerk. Het civiele effect houdt in dat het verleende certificaat zowel door thuisonderwijzende ouders/verzorgers als door de samenleving en overheden beschouwd wordt als een zwaarwegend testimonium of bewijs dat er sprake is van deugdelijk onderwijs.


Leden van de raad van toezicht

em. prof. dr. Sjoerd Karsten
drs. Wim Kleijne
prof. dr. Doret de Ruyter
mr. Katinka Slump

Henk Blok

Henk Blok is vanaf 1976 werkzaam geweest als onderwijsonderzoeker, het laatst bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij een tiental jaren gewerkt als leraar basisonderwijs in de gemeente Zaanstad. Zijn belangstelling voor thuisonderwijs gaat terug tot 1997, toen hij in NRC-Handelsblad een opinieartikel schreef onder de titel ‘Ouders moeten hun kind zelf les kunnen geven’. Nadien publiceerde hij regelmatig over thuisonderwijs en aanverwante zaken. Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verrichtte hij onderzoek naar de positie van jongeren die vanwege een richtingbezwaar niet naar school gingen (titel: Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar, 2008 [download] en een vervolg in 2010 [download]). In 2011 publiceerde hij samen met Sjoerd Karsten een overzichtsartikel over toezicht op thuisonderwijs in Europa [download]. In 2014 nam hij het initiatief tot oprichting van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.

Anne-Marie Mouwen

Anne-Marie Mouwen geeft vanaf 2013 thuisonderwijs aan twee zonen en een dochter. Zij hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs in de diversiteit zoals dat in de thuisonderwijsgemeenschap vormgegeven wordt. Zij is afgestudeerd in de Geochemie aan de Universiteit Utrecht en in de Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij was onder meer programmamaker bij Studium Generale van de Universiteit Utrecht, tutor bij het Honours Programma van de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek waar zij ook onderwijs verzorgde. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de verschillende onderwijsfilosofieën die de basis vormen voor de uiteenlopende wijzen waarop thuisonderwijs in binnen- en buitenland vorm krijgt.

Katinka Slump

Katinka Slump is onderwijsjurist. Zij heeft zich gespecialiseerd in de rechtspositie van de leerling, de student en de ouder. Zij is vele jaren werkzaam geweest als advocaat en heeft ouders bijgestaan die zeer bewust de keus maakten voor thuisonderwijs, maar ook ouders die daartoe werden gedwongen omdat scholen weigerden om hun kind onderwijs te bieden. Als adviseur van diverse organisaties breekt zij een lans voor nieuwe onderwijsvormen, al dan niet binnen de bestaande wet- en regelgeving en al dan niet (voltijds) op school. Zij bepleit onderwijsvormen waardoor jongeren met een beperking zoals autisme of jongeren met een bijzondere onderwijsbehoefte vanwege hoogbegaafdheid, beter tot bloei kunnen komen. En ze pleit voor bijzondere onderwijstrajecten – waaronder thuisonderwijs in het kader van de re-integratie van leerlingen die uitgevallen zijn, omdat zij een schoolfobie ontwikkelden vanwege bijvoorbeeld pesterijen. Het recht op onderwijs voor alle jongeren is voor haar het uitgangspunt, óók als de school voor de jongere niet de aangewezen plek is om te leren.

Sjoerd Karsten

Sjoerd Karsten werkte voor de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Aan de laatstgenoemde universiteit was hij bijzonder hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. In 2011 is Sjoerd Karsten verkozen tot laureaat van de Universiteit Antwerpen. In 2014 is hij met emeritaat gegaan. Hij verrichtte een groot aantal onderzoeken naar verschillende onderwerpen (o.a. sociale gelijkheid in het onderwijs, etnische segregatie en burgerschap) en heeft een vaste column in het blad DIdactief, waarbij ook filmpjes horen (zie de aflevering over thuisonderwijs).

Hij deed samen met Henk Blok verschillende onderzoeken naar thuisonderwijs. Ook publiceerde hij artikelen met Henk Blok en Michael Merry over dit onderwerp. Vanaf het begin steunt hij het initiatief tot oprichting van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.

Doret de Ruyter

Doret de Ruyter is hoogleraar educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en was daarvoor vijftien jaar hoogleraar Theoretische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit. Zij heeft zich beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen, waaronder de bemoeienis van de overheid met gezinnen en het onderwijs, de vraag wat de bedoeling is van opvoeding en onderwijs en met levensbeschouwelijke, burgerschaps- en morele vorming. Toch staat daarin één begrip centraal, namelijk het floreren van mensen. Zij vindt scholen belangrijk voor (de vorming van) kinderen, maar belangrijker is het dat kinderen onderwijs krijgen. Met name de thuiszitters voor wie geen plaats (b)lijkt op scholen, liggen haar na aan het hart en ze is onder de indruk van ouders die daarom hun kinderen thuis onderwijs geven. Dat moet natuurlijk ook goed onderwijs zijn en zij is dan ook volgaarne lid van de Raad van Toezicht. Fotograaf: Jos Kuklewski

Wim Kleijne

Wim Kleijne heeft een leven binnen het onderwijs achter de rug. Opgeleid tot onderwijzer diende hij het lager onderwijs gedurende enkele jaren, waarna hij overstapte naar het mulo/mavo. Daarnaast studeerde hij wiskunde en filosofie, een studie die hij afsloot met een doctoraal examen in beide vakken. Hij was leraar bij het havo/vwo, rector van een lyceum, universitair docent in Rotterdam en docent aan parttime lerarenopleidingen. Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij ook vele jaren gewerkt binnen het afstandsonderwijs, waar zijn liefde en betrokkenheid ontstonden voor al die vormen van onderwijs die naast het 'gewone' onderwijs speciale groepen van leerlingen bedienen. Daartoe behoorde ook de groep jongeren die via thuisonderwijs een plek in de maatschappij probeerden te bereiken. Aan het eind van zijn loopbaan was hij (coördinerend) inspecteur van het onderwijs en daarna een negental jaren algemeen landelijk voorzitter van de staatsexamens. In deze laatste functie raakte hij sterk betrokken bij de jongeren die na thuisonderwijs gevolgd te hebben een staatsexamen aflegden. Hij was onder de indruk van de inzet en doorzetting die deze kandidaten tentoonspreidden en tot welke resultaten zij vaak wisten te komen.

Hildelien Verkuyl

Na mijn opleiding tot onderwijzer besloot ik pedagogiek te studeren en lerarenopleider te worden. Mijn hoop was: bijdragen aan een fundamentele verandering, opdat kinderen en jongeren zo begeleid zouden worden dat zij hun eigen “leer-kracht” zouden kunnen vinden. In 1975 heb ik de doctoraalopleiding pedagogische wetenschappen in Utrecht voltooid met als hoofdvak wijsgerige en historische pedagogiek. Vanaf dat jaar was ik achtereenvolgens als pedagoog, lerarenopleider en nascholer verbonden aan diverse lerarenopleidingen, waaronder de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Daarnaast gaf ik cursussen, workshops, coachingstrajecten met jeugdigen en ouderavonden, onder andere in de sfeer van leerlingbegeleiding, mentoraat en (hoog)begaafdheid.

Nadat de oudste van onze dochters stuk liep in het onderwijs, gaf ik – samen met mijn partner en andere betrokkenen – vanaf 1996 thuisonderwijs aan onze vier kinderen. In de loop der jaren schreef ik diverse boeken en artikelen in vaktijdschriften. In 2008 schreef ik het boekje Schoolziek, wanneer de relatie tussen kind en school stuk loopt op basis van mijn eigen, niet al te gunstige, ervaringen in het onderwijs en vooral ook op basis van latere ervaringen met jongeren die op school evenmin tot hun recht konden komen. Jezelf ontwikkelen is vooral leren wie je bent en wat je graag doet, je plaats in de wereld leren kennen en je eigen weg daarin vinden. Naast het opleidingswerk en thuisonderwijs, heb ik al vele jaren een pedagogische praktijk ten behoeve van 'schoolzieke' jongeren en hun ouders.